Digitálna
fyzika
Materiály obsahujú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva

Produkty

Multimediálna učebnica fyziky

 • ponúka kompletný prierez učivom fyziky;
 • každá prezentácia pokrýva jednu vyučovaciu hodinu;
 • obsahuje záverečné testy na zhrnutie učiva;
 • ideálna pomôcka pre učiteľov fyziky;
 • umožňuje žiakom ľahko pochopiť preberané učivo;
 • obsahuje odporúčaciu doložku Ministerstva školstva.

Učebnice fyziky

 • vhodný materiál pre online vzdelávanie;
 • tematické učebnice fyziky s obsahom zhodným so štátnym vzdelávacím programom pre fyziku;
 • obsahujú učebné texty, výučbové prezentácie, návrh experimentálnych aktívit žiakov a testy pre overenie poznatkov;
 • obsahujú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva (tlačená verzia);
 • učebné texty sú prehľadné, s výraznou podporou obrázkovej časti;
 • testy slúžia na preverenie úrovne získaných poznatkov;
 • databáza otázok je pre učiteľa vhodnou prípravou pre vytvorenie testu.

Maturita z fyziky

 • materiály by mali pomôcť budúcim maturantom z fyziky pri ich príprave na maturitnú skúšku tak, aby ich forma maturitných zadaní pri samotnej maturitnej skúške neprekvapila;
 • obsahujú množstvo inšpiratívnych zadaní pre učiteľov fyziky, ktoré môžu využiť buď v upravenej alebo nezmenenej forme pri vytváraní maturitných zadaní z fyziky alebo pri svojej každodennej pedagogickej praxi;
 • v jednotlivých tematických kapitolách učiva fyziky obsahuje úlohy vo formách zadaní podľa Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky.

Experiment je zážitok

 • V tejto publikácii sme sa pokúsili opísať niekoľko experimentov tak, ako ich predvádzame žiakom. Ak hovoríme experiment, skrýva sa za ním vlastne súbor viacerých experimentov, ktoré sa seba nadväzujú a postupne potvrdzujú prezentovanú fyzikálnu teóriu.
 • Zárukou udržania pozornosti a záujmu žiakov je nielen logická nadväznosť experimentov, ale aj majstrovstvo učiteľa v kladení otázok, v odpovediach na žiacke reakcie, herecký výkon učiteľa, jeho zanietenosť a pod.
 • Dobre predvedený experiment je zážitok pre obe strany, žiaka i učiteľa.

Testy z fyziky

Testy z fyziky pre gymnáziá a SOŠ slúžia na preverenie úrovne získaných poznatkov. Obsahujú testy pre témy:

 • sila a pohyb;
 • vlastnosti kvapalín a plynov;
 • elektrina;
 • magnetizmus;
 • periodické deje;
 • elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta.

Pracovné listy

 • tlačené publikácie Pracovné listy k praktickým cvičeniam pre 6., 7., 8. a 9. ročník ZŠ;
 • obsahujú návody na jednoduché experimenty;
 • všetky pokusy sú založené na využití pomôcok, ktoré sú ľahko dostupné aj v domácnosti.

Aktivity v pracovných listoch

 • pracovný zošit zameraný na rozvíjanie kompetencií žiakov prostredníctvom samostatných aktivít
 • množstvo námetov na experimentálnu činnosť
 • obsah zodpovedá obsahu učiva fyziky z danej tematickej oblasti definovaného Štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá a SOŠ.

Energia pre život

Zbierka aktivít z environmentálnej výchovy pre stredné školy

 • Autorka: RNDr. Jana Beňušková
 • Zbierka aktivít z environmentálnej výchovy, ktorá je určená pre prácu so žiakmi stredných škôl.
 • Aktivity môžete použiť na hodinách iných predmetov v rámci prierezových tém, ako inšpiráciu na projektové vyučovanie a zároveň ponúkajú široký priestor na rozvoj kritického myslenia.

Na stiahnutie

FYZIKA A EXPERIMENT

Školský vzdelávací program pre gymnázium

 • východiskovým materiálom pre tvorbu Školského vzdelávacieho programu pre gymnáziá Fyzika (a experiment) je Štátny vzdelávací program s prílohou ISCED 3.
 • v časti Fyzika a experiment - časovo tematické plány a špecifické ciele vyučovacích jednotiek sú rozlísané špecifické ciele jednotlivých vyučovacích hodín tak, aby pre užívateľov materiálu boli jasné výstupy, ktoré sa od študentov po absolvovaní vzdelávania očakávajú;
 • program je tvorený pre hodinovú dotáciu 150 hodín, jeho využitie je však aktuálne aj v prípade väčších hodinových dotácií.

Videá

YOUTUBE KANÁL S FYZIKÁLNYMI VIDEAMI

Voľne prístupný kanál obsahuje krátke videozáznamy fyzikálnych experimentov a animácií, ktoré sú určené:

 • ako námety na jednoduché experimentovanie v domácich podmienkach,
 • ako online demonštračné experimenty,
 • pre online výuku pre získanie údajov z fyzikálnych meraní.
e-shop Škola.sk

O autorovi

PaedDr. Jozef Beňuška, Phd.
 • UČITEĽ FYZIKY na Gymnáziu V. Paulinyho-Tótha v Martine
 • bol ocenený Európskou fyzikálnou spoločnosťou za celoživotné dielo v roku 2017
 • spoluzakladateľ projektu Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine
 • organizátor odborno-didaktického semináru Vanovičove dni
 • spoluorganizátor Národného festivalu fyziky
 • autor a realizátor projektov:
  • 2017 Zážitkovou experimentálnou fyzikou k poznaniu, Nadácia KIA,
  • 2017 Veríte, že fyzika môže byť zábavná? My vám to dokážeme, Nadácia VÚB
  • 2018 Najskôr premýšľaj, potom konaj, Nadácia Orange
  • 2019 Výnimočné školy, Nadácia ZSE
  • 2020 Experiment je zážitok, Nadácia Orange
  • 2020 Doprajme žiakom zážitok z experimentu, Nadácia ZSE
  • 2020 Učme sa navzájom - experiment je zážitok, Nadácia Poštovej banky
Viac informácií o jeho aktivitách sa dozviete na facebookovej stránke:
Centrum popularizácie fyziky, Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine

Referencie

„Som učiteľka fyziky v 6., 7., a 8., ročníku. Nehanbím sa za môj vek, mám 71 rokov. V čase karantény a vyučovania na diaľku Vaša Multimediálna učebnica fyziky, najmä jej prezentácie, boli pre mňa ako učiteľku veľmi veľkou pomôckou. Zo srdca ďakujem. Potešilo ma, keď som od žiakov dostala spätnú väzbu: „pani učiteľka posielate nám krásne prezentácie, učivo chápeme". Naučili sa z prezentácií urobiť výstižné poznámky, ba správne odpovedať na vhodné otázky. Vďaka Vám. Sama sa čudujem, čo všetko som sa počas karantény naučila, najmä ako úžasne sa s počítačom a s využitím vhodne pripraveného materiálu dá živo podchytiť záujem žiakov o fyziku.“

Mgr. Neštická Mária
učiteľka fyziky, ZŠ s MŠ K. Mahra, Trnava

„Učebnica je určite veľkou pomôckou pre žiakov aj pedagógov. Je super podelená do celkov, čo umožňuje jednoduché použitie materálu, ktorý je potrebný k danému učivu. Čo sa týka grafickej stránky je to podľa mňa super. Prajem veľa úspechov pri vytváraní podobných užitočných učebných materiálov.“

Mgr. Anna Švorcová
učiteľka fyziky, Cirkevná SOŠ elektrotechnická P.G.Frassatiho, Bratislava

Kontakt

Kontakt na predajcu:
Kontaktné osoby:

Radoslava Škutová
tel.: +421 917 347 678
e-mail: eshop@skola.sk

Mgr. Mária Hagarová
tel.: +421 918 632 016
e-mail: obchod@skola.sk

Fakturačné údaje:
IČO: 50293893
DIČ: 2120289468
IČ DPH: SK2120289468

Sídlo:
Škola.sk, s.r.o.
Odborárska 21
831 02 Bratislava

Výdajné miesto:
Škola.sk, s.r.o.
FMFI UK, Mlynská Dolina
842 48 Bratislava
Sídlo:
 
Výdajné miesto:

Kontakt na autora:

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.
e-mail: jbenuska@nextra.sk